بازگشت به صفحه اصلي

آيا شما هم نامه ي سرگشاده را امضا کرده ايد؟

New York's Persian parade, Sunday March 25, 2007

 ايرانيان سراسر آمريکا نوروز را در خيابان هاي نيويورک جشن گرفتند

روزي که نام ايران، خليج فارس، کوروش، فردوسي، پاسارگاد و...

  در خيابان هاي نيويورک مي درخشيد