بازگشت به صفحه اصلی                                                                                                        

عکس هايي از ابيانه از:  حسن نقاشی

Pictures of "Abyaane" (a village located near Kaashaan(

Photographer: Hassan Naghashi