بازگشت به صفحه اصلي

آيا شما هم نامه ي سرگشاده را امضا کرده ايد؟ 

 

گستره فرهنگ ايران زمين

تازه ترين سروده شاعر ملي : اديب برومند

 

 

 

 

اصفهان – شاهين سپنتا : در گرد همايي اعتراضي گروه هاي مختلف مردم و به ويژه جوانان که به تازگي در برابر مجلس شوراي اسلامي در مخالفت با آبگيري سد سيوند برپاشد ، از ميان شخصيت هاي شناخته شده فرهنگي ، استاد اديب برومند ( شاعر ملي ) با وجود کهولت سن و بيماري و در حالي که به تازگي همسر عزيز خود را از دست داده اند در زير بارش شديد باران در جمع پر شور جوانان حاضر شدند و گفتند : من آمدم تا بگويم تا آخر اين راه با شما جوانان هستم .ايشان همچنين آخرين سروده خود را به مردم فرهنگ دوست ايران پيشکش نمود :

 

ايران چو رو به گستره اين جهان نهاد / هر سو از اقتدار و فضيلت نشان نهاد

آيين شهروندي و تدبير مَُلک را  / بنياد نو به سقف و ستوني گران نهاد

بود آگه از نخست ز آداب سروري / کز خود به هر صحيفه بسي داستان نهاد

ميخي کز اقتدار فرو کوفت بر زمين / زنجيره اش به بند بلند آسمان نهاد

سنگينه وزنه اي زشکوه و شرف به دوش / از باختر گرفته و در خاوران نهاد

از « سند » تا به « نيل » بپيمود راه فتح / و آن جا به حکم خود « عَلَم کاويان » نهاد

وان گه به حفر آبرهي طرفه دست يافت /  وز يادمان ِ خوش اثري جاودان نهاد

تا مرز بوم و بر ز « فرا رود » بگذرد / « آرش » بخواند و تير وي اندر کمان نهاد

بگذر ز حد و مرز توانمندي وطن /  آنگه که داغ بر جگر دشمنان نهاد

 بنگر فرازمندي فرهنگ اين ديار / کز جاه و فر به قاف هنر آشيان نهاد

سهمي کلان ز مکتب « زرتشت » برگرفت / پس « خسروانه حکمت ديرين » برآن نهاد

« نوروز » را شکفتگي از نو بهار يافت / پاييز را خجستگي از « مهرگان » نهاد

حيران ز نقش « ماني » و آن  معجزات گشت / هر کس که پا به رهگذر « تورفان » نهاد

بشناس وصفِ « گنديِ شاپور » و شهرتش / دانشگهي عظيم که « نوشيروان » نهاد

با آن همه مفاخره « يونان » ازين ديار / انبوهي آگهي که فراگوش جان نهاد

آن حمله گجسته « سکندر » به چنگ وي / گنجي ز اُمّهات کتب رايگان نهاد 

گنجينه هاي ثروت ما را که غارتيد / دزدانه برد و بر کف يونانيان نهاد

****

شعر دري ز مشرق « تاجيک » برفروخت / تا « رودکي » به باغ ادب سايبان نهاد

از « توس » با خروش برآمد يگانه مرد / « فردوسي » آن که بر تن ايران توان نهاد

کاري که کرد با دگران ويژه فرق داشت / کاندر حماسه پا به سر فرقدان نهاد

بر شاهنامه آن سند فخر پر فروغ / زيور زفّر و بُرزِ « يل سيستان » نهاد

تا شعر پارسي سفر کهکشان گزيد / گيتي به زير پاي سخن نردبان نهاد

چون قند پارسي سوي « بنگاله » ره گشود / در « چين » اثر ز شهرت اين ارمغان نهاد

کالاي ذوق چون به « نشابور » خيمه زد / « خيام » را به قله شهرت عيان نهاد

از « غزنه » قد فراخت « سنايي » که در جهان / شعرش به عارفان اثر بي کران نهاد

سعدي سر از حديقه شيراز برکشيد / گلدسته ها به معبد هندوستان نهاد

از بلخ ، مولوي چو به قونيه در رسيد / شمسش به دست حلقه راز نهان نهاد

آمريک روح خسته اش از وي بيارميد / تا شعر سخته اش به کف ترجمان نهاد

« حافظ » به پارس تخم سخن برپراکنيد / در « ژرمن » از هنر چه ثمر ها به خوان نهاد

« بيروني » از درونه افکار خويشتن / حکمت فزود و علم و عمل توامان نهاد

دنياي غرب بهر تعاليم « بوعلي » / بس حوزه هاي درس به برتر مکان نهاد

***

پاي زبان پارسي از ره نه ايستاد / تا پايگاه نشر ادب در جهان نهاد

از غوريان و غزنويان در ديار هند / بگرفت پا به در « شيروان » نهاد

از کاشغر بيامد و تاجيک را ستود / ره در نوشت و بهر « حلب » نورهان نهاد

در هند گاه سلطه « اکبر شه » اين زبان / جذب قلوب کرد و شکر در دهان نهاد

پس چابکانه رخت به اقصا نقاط بست / پا در سواد « بوسني » و در « بالکان » نهاد

از ماوراي خطه « قفقاز » برگذشت / عثمانيش به کرسي پر عزّ و شان نهاد

بالا نشيني زبان گران ارز پارسي / از بهر ما ذخيره نو هر زمان نهاد

هرجا که رفت همره فرهنگ ديرپاي / گنجي زعلم و فضل و ادب شايگان نهاد

پاينده باد پويش اين پيک معرفت / کاسباب فخر ما همه جا در ميان نهاد

چونين قصيده اي که نيارد کسش سرود

کلک « اديب » بر ورق پرنيان نهاد