پيوند به خانه

 

بازنگری با نگاهی به تاریخ گذشته و فرهنگ امروز ایرانی 

 

خبر شدیم که چند تن از پژوهشگران ارزنده ایرانی وب سایتی را راه اندازی کرده اند تا در آن، سلسله مطالبی را منتشر کنند که راه به روشنایی و آگاهی بخشی های راستین داشته باشد.

از آنجا که قرار است بخش عمده ای از این مطالب در ارتباط با تاریخ و فرهنگ (گذشته و امروز) ایرانزمین باشد ما آن را به فال نیک می گیریم، به آن ها تبریک می گوییم، و آرزو می کنیم که این دوستان در راهی که انتخاب کرده اند، استوار و پیروز باشند.

بنیاد میراث پاسارگاد

درباره بازنگری از دید گردانندگان آن:

 

تاریخ پر نشیب‌وفراز سرزمینمان ایران گنجینه پربهایی از دستآوردهای فرهنگی مردمانی است که بر آن هماره سخت زیستند و سختتر کوشیدند، تا این خاک زیستگاهی بهتر برای آیندگان باشد. سرزمینی که بر آن از هفت هزار سال باز مردمانی هم فرهنگساز و هم فرهنگ ستیز زیسته باشند، بیگمان برخوردار از تاریخی پُرمایه و شایان بازنگری و کندوکاو است، تاریخی که از هرگوشه‌اش سخنی میتوان آموخت و از هر هیمه‌اش آتشی میتوان برافروخت.

در تاریخی این چنین کهنسال و فرهنگی چنین پُربار، چه جای شگفتی اگر که راست و دروغ درهم آمیخته باشند و جایجای این دشت فراخ را مغاکهای تیره، در تاریکی فرو برده باشند؟ تاریخ ما را نیز بسان تاریخ همه مردمان این جهان، آن نوشته و نویسانده است، که پیروز گشته و بر اورنگ فرمانروائی نشسته است و راستی و راستگویی در آن هنگام که پای قدرت و سروری در میان باشد، رنگ میبازد و سرانجام این تاریخ است که با قدرت میسازد و رخدادها را چنان میپردازد که خوشایند فرمانروایان زمینی و آسمانی باشد.

بازنگری بر آن است که از دل این مغاکهای تودرتوی سرشار از تاریکی و افسانه و دروغ، راهی بسوی آفتاب آگاهی‌بخش تاریخ راستین بازگشاید و با بررسی بی‌گذشت، تاریخ ایران را بر پایه داده‌های آزمون‌پذیر و غیرگزینشی مورد بازنگری قرار دهد. 

http://baznegari.de

 

بنیاد میراث پاسارگاد

www.savepasargad.com