پيوند به خانه

 

 

 روش شناسی در پژوهش تاریخی

سخنرانی مزدک بامدادان

در انجمن آتیئست ها

نوزدهم نوامبر 2020

 

 

بنیاد میراث پاسارگاد

www.savepasargad.com