International Committee to Save

the Archeological Sites of Pasargad

 

Link to Persian Section

 

1

 

يوند به صفحه اصلی مارچ 2011
 
 

   تجمع جمعی از دانشجویان اصفهانی

در اعتراض به بی توجهی به وضعیت میراث فرهنگی و احتمال تخریب سی و سه پل

 

 

از: شمیم، خبرنگار کمیته نجات ـ اصفهان

در پی سه فرو نشست متوالی در حاشیه سی و سه پل و افزایش نگرانی ها نسبت به تخریب سی و سه پل روز گذشته جمعی از دانشجویان دانشگاه های اصفهان با تجمع در مقابل اداره کل میراث فرهنگی اصفهان اعتراض خود را نسبت به بی توجهی مدیران سازمان میراث فرهنگی و کوتاهی در برخورد با مسببین صدمات آسیب آمده به بافت تاریخی اصفهان در اثر عبور تونل مترو از بافت تاریخی اصفهان ابراز داشتند.

پروژه متروی اصفهان یکی از جنجالی ترین پروژه های تهدید کننده میراث فرهنگی طی دهه گذشته در کشور بوده است که همواره با اعتراضات کارشناسان ، سازمانهای مردم نهاد و دانشجویان روبرو بوده است . علیرغم آنکه بیش از دو هزار و پانصد شهروند اصفهانی با تعیین وکیلی ، اعتراض خود را نسبت به عبور مترو از بافت تاریخی در دادگستری اصفهان ثبت کرده بودند ولی سرانجام تونل قطار شهری اصفهان بر خلاف دستورات قضایی و مصوبه شورای عالی ترافیک از بافت تاریخی عبور کرد.

طی سالهای گذشته همواره دوستداران میراث فرهنگی با برگزاری تجمع اعتراض خود را به گوش مدیران مسئول رسانده اند. معترضان همچنان معتقدند که باید در مسیر تونل مترو تجدید نظر شود و مسیر خیابان شمس آبادی اصفهان مورد استفاده قرار گیرد.

 

www.savepasargad.com

کمیته بین المللی نجات پاسارگاد