International Committee to Save

the Archeological Sites of Pasargad

 

Link to Persian Section

 
 
يپوند به صفحه اصلی  آگوست 2011

 

 

یک اثر تاریخی را از لیست میراث ملی بیرون کشیده و ویران کردند

آثار دیگر ملی ما نیز در لیست تخریب یا واگذاری به بخش خصوصی است


دیروز

207

امروز

 

از: ثریا دل افروز

www.savepasargad.com

روز گذشته تخریب خانه صداقت، اثر تاریخی دوران قاجار، و یکی از آثار استثنایی این دوره،  شروع شد.

این اثر تاریخی از بناهای بسیار زیبایی بود که در محوطه ی تاریخی سنگلج تهران قرار داشت و  ظرف چند روز آینده چیزی از آن باقی نخواهد ماند.

این تخریب مثل همه ی تخریب های آثار تاریخی و فرهنگی سرزمین مان با اجازه سازمان میراث فرهنگی انجام شده است.

خانه صداقت سال ها پیش در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده بود. ولی ابتدا سازمان میراث فرهنگی رضایت داده است که این خانه از ثبت خارج شده و به مالک تحویل داده شود و سپس به دلایلی سودجویانه مالک نیز تصمیم به تخریب آن گرفته است.

این خانه یکی از 35 اثر تاریخی است که دیوان عالی به خواست سازمان میراث فرهنگی رای به خروج آن ها از فهرست میراث ملی داده است. و کاملا روشن است که این حکم در ارتباط با مساله خصوصی سازی بناهای تاریخی و ملی است که از زمان اسفندیار رحیم مشایی و به پیشنهاد او و همراهانی چون جهانگیری رییس سازمان توسعه و جهانگردی شروع شده است. باید توجه داشت که اگر این عمل ادامه پیدا کند ما بسیاری از آثار تاریخی خودمان را از دست خواهیم داد.

208

209

 

www.savepasargad.com

کمیته بین المللی نجات پاسارگاد