International Committee to Save

the Archeological Sites of Pasargad

 

 

Link to English Section

يبانيه ها  |  پاسارگاد  |   خبرها  |  مقالات   |   هنر و ادبيات |    تاريخ  زدايي  | ديداري ـ  شنيداري  | جشن های ايرانی | محيط زيست |  تماس |  جستجو

 

پيوند به صفحه اصل

 

نوروز، بزرگترين جشن ملی و جهانی ايرانيان بر شما شاد باد

1389 خورشيدی ـ 2549 پاسارگادی

  

جايزه نوروز بنياد ميراث پاسارگاد

  به بهترين های سال 

به آن ها که نگاهدارنده و نگاهبان ميراث فرهنگی و طبيعی ملی و بشری ايرانزمين هستند

 

Pasargad Heritage Foundation

Presents

The Nowrooz Award

For their vision and efforts to preserve the national, cultural, historical,

and natural heritage of Iranians that also belongs to all humanity

On March 21, 2010

جايزه نوروز

    بهترين  های سال  The Personality of the Year   

حقوقدانان جنبش سبز

Green Lawyers

بهترين نهاد مدنی سال

The Civil Society of the Year

(1388/2009)

«گروه حقوقدانان جنبش سبز»  متشکل از جمعی از حقوقدان سکولار  حامی جنبش سبز

به خاطر توجه ويژه، پژوهش، و مقايسه ی قوانين اساسی کشورهای  پیشرفته در مورد ملاحظات مربوط به ميراث فرهنگی و طبيعی  و، در پی آن، افزودن دو ماده* در مورد ميراث فرهنگی و میراث طبيعی و محيط زيست ايران به قانون اساسی پيشنهادی شان برای ايران آينده که می تواند الگويي باشد برای هر دولت دلسوز  که در ايران روی کار آيد.

Secular Lawyers of the Iranian Green Movement

For their inclusion of two special clauses, relevant to cultural and natural Iranian heritage, in their draft of a constitution for the future of Iran.  

 

*اصل های افزوده شده به پيش نويس دوم پيشنهادی «حقوقدانان جنبش سبز»:

اصل چهل و دوم

در بهره برداري از منابع طبيعي با رعايت موازين علمی و زيست محيطی مبتنی بر توسعه پايدار و استفاده از درآمدهاي ملي در سطح استان ها و توزيع فعاليتهاي اقتصادي ميان استان ها و مناطق مختلف كشور، نبايد تبعيض در كار باشد. به طوري كه هر منطقه فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد.

اصل چهل و چهارم

حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسلهاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، و نيز حفظ و نگهداری ميراث فرهنگی و تاريخی کشور وظيفه عمومي تلقي مي گردد. از اين رو فعاليتهاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي يا تخريب غير قابل جبران محيط زيست ملازمه پيدا كند يا موجب آسيب يا تخريب ميراث فرهنگی و تاريخی شود، ممنوع است. همچنين دولت موظف به ايجاد سازوکارهای مناسب برای تامين مالی حفظ و نگهداری محيط زيست و ميراث فرهنگی و تاريخی، به ترتيب از طريق درآمد زائی خودگردان آنها، در نظرگرفتن تسهيلات مالياتی و مانند آن، و در صورت نياز تصويب بودجه عمومی خواهد بود. تفصيل اين اصل و مسئوليت های مدنی و کيفری ناشی از تخلف از آن را قانون تعيين می کند

ناصر کرمی

Nasser Karami

بهترين شخصيت سال 1388

 دررشته محیط زيست و ميراث طبيعی ایران

The Personality of the Year (1388/2009) for Environment and Natural Heritage

آقای دکتر ناصر کرمی، کارشناس و کوشنده ی حوزه ی ميراث طبيعی و محیط زيست، روزنامه نگار، و سردبير «ایران، خبرگزاری مستقل محیط زيست».

به خاطر تلاش های خستگی ناپذيرش برای نگاهبانی از محیط زيست و ميراث طبيعی ايران؛ از طريق نوشتن مداوم در نشريات مختلف، خبر رسانی به موقع، و سردبيری نشريه ای مستقل که ،فقط پس از گذشت سه سال، اکنون حرفه ای ترين نشريه ی محیط زيست در ايران است.

ناصرکرمی، در شرايطی که محیط زيست و ميراث طبيعی ايران در شرايط بسيار بدی قرار دارد، توانسته است با نگارش و انتشار خبرها و مطالب بهترين کارشناسان محیط زيست در ايرن توجه مردمان و به ويژه جوانان را به مسائل مربوط به محیط زيست جلب کرده و در آگاه سازی و آموزش آن ها اثرات قابل توجهی داشته باشد.

ناصر کرمی ليسانس خود را در رشته ی جغرافيای فيزيکی، فوق ليسانس خود را در رشته ی شناخت آب و محيط زيست، و دکترای خود را در رشته ی شناخت محيط زيست دريافت داشته است.

Dr. Nasser Karami, expert and activist in the environmental field, journalist and editor-in-chief of “Iran, The Independent Environment News Agency”.

For his tireless efforts to preserve the Iranian environment and natural heritage through his ceaseless writings in different media, timely news broadcasts and editorship of an independent magazine that has become the most professional Iranian media in relation to environment within the short span of  three years.

شاپور سورن پهلو

Shapour Suren-Pahlav

بهترين شخصیت سال 1388

 در رشته ميراث فرهنگی و تاريخی ايران

The Personality of the Year (1388/2009) for Cultural And Historical Heritage.

آقای شاپور سورن پهلو، باستانشناس هنر و تاريخ، و بنیانگذار کانون پژوهش های ايران باستان ـ لندن

به خاطرپژوهش ها و  تلاش های تحسين برانگیزش در جهت شناساندن تمدن کهن ايران باستان به مردمان جهان، به خصوص مردمان انگليسی زبان

پهلو يکی از دو موسس کانون پژوهش های ايران باستان (سی.ای.آی.اس) است، اين موسسه مستقل، غير سیاسی و غير مذهبی بوده و در جهت آموزش و پژوهش و نگاهبانی تمدن ايران قبل از اسلام کار می کند و از سال 1988 تا کنون تلاش های گسترده ای در ارتباط با تاريخ و فرهنگ ايران داشته است.

آقای پهلو درست در زمانی که دولت ايران بودجه و يارانه های بخش های باستانشناسی بيشترين موسسات فرهنگی ما در ايران و خارج از ايران را حذف کرده است، در زنده نگاهداشتن صدای «تمدن ايران باستان» نقشی مثبت و کارساز داشته است.

آقای پهلو پس از تحصيل در مدرسه زبان های شرقی دانشگاه لندن در رشته ی تاریخ و باستانشناسی، از موسسه ی شرق شناسی دانشگاه آکسفورد در همان رشته فارغ التحصيل شده است.

 

Shapour Suren Pahlav, archaeologist, historian and co-founder of The Circle of Ancient Iranian Studies (CAIS).

 

For his research and admirable efforts to familiarize the world, and especially the English-speaking people, with the Iranian ancient civilization.

 

در عين حال لازم است در همينجا بهترين سپاس های خود را تقديم شخصيت های فرهنگی، اجتماعی و روزنامه نگارانی کنيم که همواره از همراهی ها، پشتيبانی ها، و ياری های به موقع آنان در روزهای مهم  و رويدادهای اساسی در ارتباط با ميراث فرهنگی و طبيعی ملی و بشری ايرانزمين برخورداربوده ايم

نيز به کارمندان، کارشناسان، و باستانشناسان زحمتکش و کوشنده ی سازمان ميراث فرهنگی و سازمان محيط زيست که با همه ی بدعملی های مديران اين سازمان ها، و با همه ی فشارها، سانسور ها، و آزارهايي که بر آن ها وجود دارد  با همه ی توان شان برای نجات ميراث های فرهنگی و طبيعی ايران تلاش می کنند درود فرستاده و عميق ترين سپاس های خود تقديمشان می کنيم

.

 

     چرا بهترين های سال      

عنوان «بهترين ها» همه ساله، همراه با فرا رسيدن  نوروز، بزرگترين جشن ملی و جهانی ايرانيان، برای قدردانی به کسانی اعطا می شود که:

1ـ  به طور داوطلبانه در راستای معرفی و نگاهبانی ميراث های فرهنگی و طبيعی ايرانزمين کوشيده و، بي انتظار مزد و پاداشي، بخشی از وقت و امکانات خود را در خدمت آگاه کردن مردمان نسبت به اهميت نگاهبانی و نگاهداری اين ميراث گذاشته اند.

2ـ و يا با اينکه در نهادهای دولتی و وابسته به دولت کار می کنند، حاضر به همگامی با تخريب گران ميراث فرهنگی و طبيعی ايران نشده و هر جا که لازم بوده در حد امکان و توان شان مقابل اين ويران گری ها ايستاده اند.

بنياد ميراث پاسارگاد، و کميته زير نظر آن (کميته ی نجات پاسارگاد)، کوشش می کند تا، بر اساس اهداف و خواسته هاي گسترده ي خود، که شامل نگاهبانی، نگاهداری و نجات ميراث های فرهنگی و طبيعی، ملی و بشری ايرانزمين (اعم از فيزيکی يا معنوی)، از سويي و رويارويي صريح با تخريب های عمدی و غير عمدی موجود در ايران از سوي ديگر می شود، افرادی را به عنوان بهترين ها انتخاب کند.

در سال های قبل ما افراد زيادی در بخش های مختلف میراث فرهنگی، میراث طبيعی و بخش های فرهنگی و آموزشی را در ليست بهترين های سال معرفی می کرديم اما به چند دليل تصميم داريم که از امسال هر ساله بين سه تا حداکثر پنج شخصيت را معرفی کنيم.

1ـ بهترين شخصیت در ميراث فرهنگی ايران

2ـ بهترین  شخصيت  در محیط زيست و محيط طبيعی

3ـ بهترین نهاد مدنی،  سازمان و يا شخصی که در آگاه سازی مردمان يا پيشبرد هدف نگاهبانی و نجات ميراث های فرهنگی يا طبيعی ايران تلاش کرده است.

مهم ترين دليل ما برای محدود کردن انتخاب افراد و يا نهادها و سازمان ها اين است که بتوانيم با تنگ تر کردن دامنه ی رقابت بهترين کوشنده را انتخاب کنيم. مورد مهم تر اين است که  ما بتوانيم اين افراد را به سازمان های مختلف در سراسر دنيا معرفی نموده و امکان قدردانی بيشتر و گسترده تری را برای آن ها فراهم آوريم. 

طبيعی است که انتخاب بهترين ها هرگز به معناي ناديده گرفتن کوشش هاي ارزشمند ديگران نيست. ما فقط از ميان کسانی که، به طور مستقل، در زمينه هاي مربوط به نگاهبانی و نجات گنجينه هاي بشري، در طول يک سال گذشته و به گونه اي پيوسته  و بيشتر از ديگران کوشا بوده اند  اين انتخاب را انجام می دهيم.

 

با مهر و احترام

شکوه ميرزادگی

از سوی  بنياد ميراث پاسارگاد

 

 

 

کميته بين المللی نجات پاسارگاد

www.savepasargad.com