International Committee to Save

the Archeological Sites of Pasargad

 

Link to English Section

       

1

 

پيوند به صفحه اصلی

 

 

 

زيان ميلياردی کم کاری مديران سازمان ميراث فرهنگی

 

اگر سازمان ميراث فرهنگي طي چهارسال گذشته نسبت به اعلام محدوده بافتها اقدام کرده بود، تاکنون چه ارقام هنگفتي از درآمدهاي شهرداري صرف ترميم و نگهداري بافتهاي تاريخي مي شد

 

 

سعيد حبيب اله: اهمال و کم کاري مديران سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري براي اجراي يکي از مواد قانون برنامه چهارم توسعه، ضرر ميلياردي عدم ورود بودجه به بافتهاي تاريخي کشور را به همراه داشته است.

 

بر اساس بند ب ماده 166 قانون برنامه چهارم توسعه، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري موظف  شده است تا پايان موعد زماني اين قانون که امسال است، محدوده بافتهاي تاريخي در تمامي شهرهاي کشور را تعيين و براي مديريت شهري يکپارچه به شهرداري ها اعلام کند. در اين بند آمده است: در شهرهاي داراي بافت تاريخي ارزشمند که حدود آن طبق ماده 3 قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي کشور مصوب 1/2/1367 اعلام شده و يا مي شود، تشکيلات شهرداري ها مورد تجديدنظر قرار مي گيرد و به منظور انجام امور مربوط به حفاظت از بافتهاي تاريخي اينگونه شهرها، ساز و کار مديريتي مناسب در شهرداري هاي مذکور ايجاد مي گردد.

 

حال چنانچه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نسبت به اعلام محدوده بافتهاي تاريخي کوتاهي نکرده بود، اين احتمال وجود داشت که تعيين شهردار براي بافتهاي تاريخي که مدتهاست تنها زمزمه آن مطرح مي شود، جامه عمل بپوشد و در پي آن مديريت واحد مانع نابودي بيش از پيش بافتهاي تاريخي کشور شود.

 

اما نکته مناقشه برانگيزتر مربوط به بند ج ماده 166 قانون برنامه چهارم توسعه مي شود. براساس اين بند چنانچه محدوده بافت هاي تاريخي تعيين شده بود، شهرداري موظف مي شد درصدي از درآمد خود را به بافت اختصاص دهد. در اين بند آمده است: شوراهاي شهر درصدي از درآمد شهرداري هر شهر را متناسب با نياز بافتهاي تاريخي آن شهر در اختيار مديريت ذيربط در شهرداري قرار مي دهند تا با نظارت واحدهاي سازمان ميراث فرهنگي کشور در جهت مرمت بناها، مجموعه ها و بافتهاي تاريخي همان محل به مصرف برسد.

 

از اين ماده چنين منتج مي شود که اگر سازمان ميراث فرهنگي طي چهارسال گذشته نسبت به اعلام محدوده بافتها اقدام کرده بود، تاکنون چه ارقام هنگفتي از درآمدهاي شهرداري صرف ترميم و نگهداري بافتهاي تاريخي مي شد. اين درحالي است که مديران ميراث فرهنگي کشور همواره از نبود اعتبارت براي نگهداري بافتهاي تاريخي شکايت دارند.

 

از سوي ديگر با توجه به اينکه هشتصد شهر داراي بافت تاريخي در کشور وجود دارد، اجراي اين دو بند مي توانست در طول موعد زماني قانون برنامه چهارم ميليون ها تومان به هر يک از بافتها تزريق کند.

 

يادآور مي شود خبرگزاري ميراث فرهنگي آمادگي منعکس کردن هر گونه پاسخ يا واکنشي از سوي مديران سازماني و يا کارشناسان را در اين زمينه دارد.

hميراث خبر

 

 

کميته بين المللی نجات پاسارگاد

www.savepasargad.com

 

http://www.chn.ir/news/?section=2&id=50904