بازگشت به

صفحه اصلی

بازگشت به

فهرست

يلدا

شکوه ميرزادگی

 

ايستاده ای

         بر سپيده ی صبح و

                            تکيه داده  

                                     به کوه

در پهلوی راستت

                دريا خوابيده

و در پهلوی چپت

             خدا- زنی عريان

                          بر پشت شير

                                        نشسته

                                            و می تازد

 

***

آيا تويي

       آن فاتح سرخوش

                           تاريکی؟

آن مهر وَش

       که شب را شکسته

                          و می بالد؟

 

***

فرود آی

             دلير من !

تا ذره های خاک

                 از انگشتانت

                              نور بگيرند

و گياهان  

           از لبانت

                      بوسه.

 

بيستم دسامبر 2005